Privacy policy

Public respecteert de bescherming van uw persoonsgegevens volgens de richtlijnen uitgewerkt in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming – ook wel gekend als GDPR), specifieker, de Europese verordening 2016/679 die geldt vanaf 25 mei 2018 en andere privacywetten die in dit kader belangrijk zijn.

 

Enkele definities

 • Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals ook gedefinieerd in artikel 4, 1°) AVG.
 • Verwerken: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals gedefinieerd in artikel 4, 2°) AVG;
 • Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, zoals gedefinieerd in art. 4,7°) AVG;
 • Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zoals gedefinieerd in art. 4, 8°) AVG.

 

Categorieën van persoonsgegevens die we verwerken

Public verwerkt uw identificatiegegevens (zoals uw telefoonnummer, e-mail adres, naam en voornaam).

 

We zorgen goed voor uw persoonsgegevens

Eerst en vooral houdt Public zich eraan om uw persoonsgegevens volgens de basisbeginselen van de AVG te verwerken. Het gaat concreet over volgende beginselen

 • Rechtmatig, behoorlijk en transparant. We informeren u via deze privacyverklaring en zorgen er ook voor dat we een goede basis hebben om uw persoonsgegevens te verwerken.
 • Doelbinding. We verwerken persoonsgegevens  om een specifiek doel te bereiken.
 • Minimale gegevensverwerking. We zullen niet meer persoonsgegevens verwerken dan nodig is om onze doelstelling te bereiken.
 • Juistheid. Persoonsgegevens moeten juist zijn en zo nodig worden geactualisseerd.
 • Opslagbeperking. We verwerken persoonsgegevens niet langer dan nodig is om onze doelstelling te bereiken. Nadat het doel is bereikt zullen we uw gegevens verwijderen.
 • Integriteit en vertrouwelijkheid. Wanneer we persoonsgegevens verwerken zullen we de gepaste maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen en passen ook de principes van gegevensbescherming toe.  

 

We verwerken uw persoonsgegevens op een bewuste manier

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt wanneer dit op een rechtmatige manier gebeurt. Dit wil zeggen dat we over een goede rechtsgrond moeten beschikken of een grondige reden moeten hebben om uw persoonsgegevens te verwerken. Enerzijds kan dit na uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Anderzijds kan dit enkel wanneer het noodzakelijk is omwille van één van de volgende redenen:

 • contract uitvoeren;
 • wettelijke bepaling;
 • vitaal belang;
 • algemeen belang;
 • gerechtvaardigd belang;

 

Doel en rechtmatigheid

Public zal enkel en alleen de noodzakelijke persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst (vb. een aankoop, …), een gerechtvaardigd belang (vb. direct marketing, offerteaanvraag, …) of volgens wettelijke bepalingen (vb. verwerking gegevens eigen medewerkers).

Het spreekt voor zich dat Public alle gegevens goed beveiligt. Daarvoor hebben wij de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen. Public voorziet de nodige fysieke beveiligingen, regelmatige updates van hard- en software, een afdoend wachtwoordbeheer, een opleiding voor de medewerkers, beveiligde internetverbindingen en gebruikt een antivirusprogramma om ervoor te zorgen dat er met uw persoonsgegevens bewust en veilig wordt omgegaan en dat ze voldoende beschermd zijn.

 

De door Public verwerkte persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij de doorgifte kadert in een uit te voeren overeenkomst (vb. rechtstreekse levering, licentie op naam, …). Deze derde moet de aan hem geleverde persoonsgegevens verwerken volgens de richtlijnen die vastgelegd zijn in de AVG (vb. niet voor eigen doeleinden gebruiken, deze gegevens afdoend beveiligen, …).

 

Omdat Public u graag op de hoogte houdt, wordt op regelmatige tijdstippen een mailing uitgestuurd naar onze klanten en prospecten, dit als er een contract of een offerteaanvraag bestaat. In het kader van een offerte Is de rechtmatigheid die we hiervoor gebruiken “de uitvoering van een overeenkomst”.

Het is echter op elk moment mogelijk om u op een eenvoudige manier uit te schrijven, zodat u deze mailings niet meer ontvangt. Indien Public om een andere reden uw persoonsgegevens wil verwerken, zullen wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en u hierover duidelijk informeren.

 

 

Ons visitekaartje met alle nodige informatie

Public is verwerkingsverantwoordelijke voor de contactgegevens van onze eigen prospecten, klanten, leveranciers en de eigen medewerkers. Heeft u vragen voor Public ? Contacteer ons:

Verwerkingsverantwoordelijke

Public

 

Maatschappelijke zetel

Steenweg Deinze 154

9810 Nazareth

+32 9 389 69 90

 

Verantwoordelijke GDPR

dpo@assolutions.be

 

De toezichthoudende autoriteit is in ons geval GBA. Deze kunt u in desgewenst geval steeds contacteren.

Toezichthoudende autoriteit

GBA - Gegevensbeschermingsautoriteit

 

Contactgegevens

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

contact@apd-gba.be
Website:

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

Public is in sommige gevallen ook verwerker van persoonsgegevens waarvan klanten van Public de verwerkingsverantwoordelijke zijn. Public voert in dat geval opdrachten uit in het kader van een overeenkomst met die klant. Bent u in dat geval? Vraag verdere informatie aan de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Wij luisteren naar uw vragen

U kunt bij Public, als verwerkingsverantwoordelijke, altijd terecht voor volgende zaken:

 • inzage;
 • rectificatie;
 • wissen;
 • beperking ;
 • overdraagbaarheid;
 • bezwaar;
 • profilering weigeren. Wij maken momenteel geen gebruik van profilering.

 

U hebt het recht op transparantie informatie, om uw persoonsgegevens in te kijken, te laten corrigeren, te wissen, te beperken in verwerking, over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking, een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via hun website of op het adres dat we in het vorige punt hebben meegegeven  en automatische besluitvorming (profilering) te weigeren.

 

Cookies

Wat zijn cookies?

(bron: website Gegevensbeschermingsautoriteit)

 

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op je computer kunnen worden bewaard. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals je taalvoorkeur voor een website. Wanneer je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden.

 

Cookies hebben meestal ook een vervaltermijn. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit (de zogenaamde session cookie), terwijl andere langere tijd op je computer blijven staan, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert (de zogenaamde persistent cookie).

 

Waarom gebruiken we cookies?

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen “cookies”). Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen – adverteerders bijvoorbeeld – die communiceren via de website die u bezoekt.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties.

Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies onze website op uw computer plaatst en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én uw privacy én de gebruiksvriendelijkheid zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder leest u meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden.

 

Welke cookies worden gebruikt op deze website?

Algemeen overzicht

Naam

Vervaldag

Inhoud

Doel

accepted_cookies

1 jaar na het aanmaken

true

Als deze cookie bestaat, wil dat zeggen dat de gebruiker de cookiebalk weggeklikt heeft en/of zelf cookie-instellingen gekozen heeft.

Cookies_allowed_categories

1 jaar na het

functional

Bevat een comma-separated list met de namen van alle categoriëen die de bezoeker aangevinkt heeft als toegestane bronnen voor gegevensverzameling tijdens hun bezoek.

laravel_session

Geldig gedurende 1 bezoekssessie

id

Wijst een server toe om verzoeken van dezelfde gebruiker te verwerken.

XSRF-TOKEN

Geldig gedurende 1 bezoekssessie

id

Wijst een server toe om verzoeken van dezelfde gebruiker te verwerken.

Essentiële

Deze cookies zijn nodig voor een goeie communicatie tussen server en browser.  Deze cookies blijven bestaan voor zolang de sessie duurt, en eens men de pagina herlaadt, wordt die vervangen met een nieuwe.

De waarde is een uniek ID dat enkel gebruikt wordt om gebruikers van elkaar op server-niveau te onderscheiden zodat de juiste gebruiker de gevraagde inhoud krijgt, en niet die van een ander.

 

Functioneel

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert. Onze website gebruikt cookies voor: het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als er een lange enquête wordt ingevuld of als u veel gegevens moet invullen bij een online bestelling, het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.

 

Statistieken

Dit zijn cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, meten wij dit met behulp van de software van Google Analytics als derde partij. Wij meten ook hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij deze cookies.

Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

 

Wij gebruiken cookies voor:

 1. het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
 2. het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
 3. Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
 4. het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
 5. het optimaliseren van de website

Social media

Dit zijn cookies om de inhoud van onze website te delen via social media. De artikelen en video’s die u op onze website bekijkt, kunt u door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van de social media partijen, zodat deze u herkennen op het moment dat u een artikel of video wilt delen.

Deze cookies maken het dus mogelijk dat ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website direct kunnen delen

Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie de links hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Public heeft daar geen invloed op.

Overige/ onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.

Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.

 

Hoe zie ik welke cookies geïnstalleerd zijn en hoe verwijder ik deze?

Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u uw cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat u bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer afgestemd op uw interesses en worden vaker herhaald.

Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser.

Ready to level up your team?

Versterk uw team met een van onze professionals. Ontdek de domeinen waarbinnen we u kunnen ondersteunen en ga volle kracht de toekomst tegemoet!

 

Vind versterking voor uw team!